Senat zatwierdził Strategię GUMed na lata 2019-2025

StartSenat zatwierdził Strategię...

Szanowni Państwo,

Prace nad Strategią GUMed na lata 2019-2025 zostały zakończone. Dokument został zatwierdzony przez Senat Uczelni na posiedzeniu 25 marca br.

Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za pracę i trud włożony w przygotowanie dokumentu, za udział w spotkaniach konsultacyjnych i cenny głos w dyskusji na temat Strategii Uczelni na lata 2019-2025. Dziękuję także za uwagi i sugestie zgłaszane drogą elektroniczną, które pozwoliły nam spojrzeć na poruszane kwestie z różnych perspektyw.

Teraz przed naszą społecznością staje kolejne wyzwanie – realizacja założeń Strategii. Mam nadzieję, że dokument będzie drogowskazem naszych wspólnych działań, a misja „Nowoczesna edukacja oraz badania dla zdrowia i rozwoju medycyny” będzie trafnie opisywać istotę naszej codziennej aktywności.

Naszym głównym celem jest wzmocnienie pozycji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako uczelni badawczej w oparciu o ważne dla nas wartości, takie jak: humanizm, profesjonalizm, proaktywność, partnerstwo i dobro wspólne. Naszą ambicją jest, by GUMed był nie tylko rozpoznawalnym uniwersytetem medycznym, ale również sprawnie działającą organizacją oraz przyjaznym miejscem nauki i pracy całej społeczności akademickiej.

Na Strategię GUMed składa się 5 celów strategicznych, które realizowane będą poprzez działania opisane w ramach zaproponowanych przez zespoły merytoryczne inicjatyw. Co roku Strategia będzie podlegać przeglądowi, a lista inicjatyw będzie uzupełniana. Ten sposób realizacji Strategii umożliwi reakcję na pojawiające się przed nami nowe szanse i wyzwania. Rektor będzie składał sprawozdanie z wdrażania Strategii Radzie Uczelni i Senatowi. Rada Uczelni będzie opiniowała sprawozdanie, a Senat je zatwierdzał.

Strategia jest kluczowym dokumentem, określającym długofalową politykę Uczelni w podstawowych obszarach jej działalności. Odpowiada na wyzwania związane z wdrażaną reformą szkolnictwa wyższego oraz wskazuje priorytetowe kierunki działania na najbliższe lata.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z przyjętą koncepcją rozwoju naszej Uczelni. Liczę na wspólne sukcesy w jej wdrażaniu.

prof. dr hab. Marcin Gruchała,
rektor GUMed

Strategia GUMed 2019-2025 (6,37 MB)

Strategia GUMed na lata 2019-2025